Français | English

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle, aan ons overgemaakte orders en worden aanvaard geacht door het enkel feit van de bestelling. Afwijkende inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk door ons aanvaard.
 2. Slechts door ons gedane offers zijn geldig en enkel voor een periode van 3 maanden volgend op de offertedatum. Hiervan kan slechts schriftelijk, afgeweken worden. Ten allentijde kan een prijsverhoging doorgevoerd worden indien één van de basiskostfactoren ( materialen , uurlonen ) met 10% of meer stijgt.
 3. Alle overgemaakte orders verbinden de klant, doch verbinden ons  slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Opmerkingen i.v.m. onze orderbevestiging moeten. op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt worden binnen, de acht dagen na datum van deze bevestiging
 4. Tenzij schriftelijk anders bedongen gelden onze monsters, tekeningen en andere gegevens slechts als benaderend en kunnen afwijkingen nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij afname of betaling te weigeren, hetzij verbreking of schadevergoeding te vorderen.
 5. De leveringstermijn eindigt bij de terbeschikkingstelling in onze werkhuizen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de leveringsdata steeds bij benadering opgegeven doch zijn niet bindend. Zelfs bij een bindende leveringstermijn kan vertraging in  de levering slechts aanleiding geven tot schadevergoeding indien deze op voorhand en schriftelijk overeengekomen werd. In elk geval zal het bedrag van deze vergoeding nooit 10% van de globale prijs mogen overschrijden Zelfs bij het overeenkomen van. een. bindende leveringstermijn, onder beding van schadevergoeding, zullen bij buitengewone :omstandigheden zoals oorlog, onlusten, brand of andere vernietigingen, ziekte onder het personeel of werknemersschaarste in het algemeen, staking of lock-out bedrijfstoornis of tekortkoming door onderleveranciers  enz. het recht hebben de levering op te schorten hetzij aan de verkoop te verzaken zonder dat de koper enig recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gebeuren alle leveringen af fabriek. Bij leveringen  franko of FOB reizen de goederen op risiko var de koper. Tenzij schriftelijk anders, bedongen.moeten gekochte goederen ten laatste 14 dagen na terbeschikkingstelling worden afgenomen. Indien dit niet het geval is zijn wij zonder, voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de verkochte goederen te faktureren en er betaling van te vorderen. Hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen. In het eerste geval: worden alle uit deze maatregel voortvloeiende kosten aan de koper in rekening gebracht. In het tweede geval; zal de koper een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag van de verkoop verschuldigd zijn.
 7. Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op de koper nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van de levering verschuldigde, met inbegrip van alle eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve niet over de nog niet betaalde goederen beschikken meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in eigendom overdragen. Bij het overschrijden van de vervaldag behoudt de verkoper het recht ten allen tijde de niet volledig betaalde goederen terug op te halen, op kosten van de koper.
 8. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden machtigt de koper ons te allen tijde een bankgarantie te verlangen. Zolang deze garantie niet gesteld geworden is, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen heeft voldaan.
 9. In geval van klachten  omtrent de kwaliteit en de kwantiteit van onze goederen zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging of herstelling van de geleverde goederen, binnen de normale tijdspanne nodig voor de produktie en levering, zonder bovendien tot enige schadevergoeding uit welke oorzaak ook te kunnen gehouden zijn. Om ontvankelijk te zijn dienen de klachten voldoende gepreciseerd en verantwoord te zijn en ons schriftelijk gemeld te worden  binnen de 24 u na aflevering indien het  transportschade betreft  en binnen de 2 werkdagen voor alle andere klachten. Klachten moeten door ons gegrond bevonden  worden om geldig te zijn De klachten komt echter te vervallen indien de goederen niet oordeelkundig werden behandeld Goederen mogen slechts teruggestuurd worden na ons voorafgaandelijk akkoord en de vracht dient vooraf door de koper betaald te worden. Klachten van de klanten van de kopers worden niet aanvaard. Klachten geven geen aanleiding tot vertraging in de voorziene betaling
 10. Tenzij schriftelijk, anders overeengekomen,, dient betaling van elk gefaktureerd bedrag kontant en netto zonder koster voor ons: te gebeuren. In gevan van klachten houdt de verkoper zich het recht voor zonder eninge vergoeding  verdere leveringenstop te zetten
 11. In geval een faktuur op haar vervaldag riet wordt betaald brengt zij van rechtswege en zonder enige aanmaning een interest op var. 15%, Elke faktuur of gedeelte ervan, niet betaald op vervaldag, zonder dat daartoe een aannemelijke reden bestaat. Wordt ten. titel van forfaitaire vergoeding verhoogd met 12% met een minimum van 2000, BF en een maximum van 60.000 BF, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is.
 12. Het hierboven bedongene houdt  geen verzaking in aan ons recht om. in geval van wanbetaling en. indien wij dit verkiezen. de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen  Telkens een verkoop ingevolge een welkdanige fout of tekortkoming van. de koper geheel of gedeeltelijk verbroken, wordt zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding  verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van. de verbroken verkoop of gedeelte ervan
 13. Bij bestelling in opdracht van derden met verzoek de fakturatie van het geleverde te later. opmaken op naam van deze derde, zo blijft de besteller hoofdelijk en. solidair met deze derde verbonden tegenover ons tot naleving van alle verbintenissen
 14. Voor alle geschillen is alleen de rechtbank van onze woonplaats bevoegd, bij uitsluiting van iedere andere rechtsmacht.